Shopping Cart

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

ขั้นตอนการเคลมสินค้าโดยตรงกับบริษัทฯ

  1. ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ เช่น แบบฟอร์มแจ้งเคลมสินค้า หรือขอรับบริการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อขอรับบริการการเคลมสินค้า (RMA Request)
  2. ในการเคลมสินค้า (RMA) สินค้าของลูกค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และอาจต้องใช้เอกสารที่สามารถยืนยันการซื้อขายได้ เช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice)  ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ที่ออกโดยบริษัทฯ หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ
  3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าของลูกค้าเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย อาการเสียและเงื่อนไขการรับประกันของสินค้า
  4. หากสินค้าของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะออกใบรับเคลมสินค้า, หมายเลข RMA (RMA Number) และข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าส่งเคลมผ่านบริการขนส่ง
  5. เมื่อลูกค้าได้รับหมายเลข RMA แล้ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ แนะนำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ทุกรณี
  6. สินค้าที่ส่งเคลม (RMA) จะได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนบางส่วนหรือทั้งหมดประมาณ 10 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าและส่งสินค้าที่แก้ไขหรือทดแทนออกจากบริษัทฯ โดยไม่รวมถึงเวลาในการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

ขั้นตอนการเคลมสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ สามารถขอรับบริการการเคลมสินค้า (RMA Request) ได้ตามช่องทางที่แต่ละร้านกำหนด โปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้า เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า (DOA)

สินค้าที่สั่งซื้อไม่เกิน 14 วัน และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หากลูกค้าพบความเสียหาย บกพร่อง จากการใช้งานปกติ หรือชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิต ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้า