Shopping Cart

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) รับประกันสินค้าที่นำเข้าและ/หรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือจำหน่ายโดยร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ตามที่ระบุในเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ที่ออกโดยบริษัทฯ หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

การรับประกันสินค้าเป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธีหรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิต โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ บริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่มีบริการรองรับ และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน (DOA)

สินค้าที่เสียหาย บกพร่อง จากการใช้งานปกติ หรือชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิต ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เป็นสินค้าที่สั่งซื้อไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ในเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ของลูกค้าที่ออกโดยบริษัทฯ หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
 2. สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 3. สินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น
 5. หากไม่มีสินค้าทดแทน บริษัทฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนให้ภายใน 7 วันทำการ และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน
ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน (DOA) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้า

สินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน (Out of Warranty Condition)

 1. สินค้าหมดระยะเวลาการรับประกัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่แสดงในระบบของบริษัทฯ, สติกเกอร์รับประกันสินค้า, ใบรับประกันสินค้า หรือตรวจสอบจากใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ของลูกค้าที่ออกโดยบริษัทฯ หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
 2. สินค้าที่มีการแก้ไขหรือไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานผู้ผลิต
 3. สินค้าที่สติกเกอร์รับประกันสินค้าและ/หรือหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) ของทางบริษัทฯ และ/หรือของผู้ผลิต มีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไขสติกเกอร์รับประกันและ/หรือหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) ที่ติดบนตัวสินค้า
 4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก มีรอยขีดที่แผงวงจร หรืออุปกรณ์บางส่วนหายไป เป็นต้น
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, มีแมลง, มีการเขียนด้วยปากกาเคมีที่ตัวสินค้า, PCB (Printed Circuit Board) มีลายวงจรขาดหรือชำรุด เป็นต้น
 6. สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก การขนส่ง อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น
 7. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯ
 8. สินค้าที่เสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 9. บัตรรับประกัน (กรณีสินค้าบางประเภท) ไม่มี, ฉีกขาด หรือลบเลือน
 10. มีการติดสติกเกอร์เลียนแบบสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ หรือมีการสลับเปลี่ยนสติกเกอร์รับประกันของสินค้าของตัวอุปกรณ์
 11. สินค้าที่เสียหายหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 12. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจากฮาร์ดแวร์หรือซอร์ฟแวร์ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้งฮาร์ดแวร์หรือซอร์ฟแวร์ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการอัปเดตข้อมูลเงื่อนไขการรับประกันโดยเร็วที่สุด ในช่องทางของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายการรับประกันสินค้านี้อัปเดตล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม  2564